Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


IMMERFIX

Mechelbaan 239

3130 BEGIJNENDIJK

+32 (0) 495 500 755

België

info@immerfix.be

BE 0808.014.849

 

De webshop van de verkoper biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.


1. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 


2. AANBOD

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons via webwinkel@immerfix.be.

Kleuren kunnen in bepaalde mate afwijken van de werkelijkheid. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.


3. BETALING

De klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.


4. LEVERING

De levering vindt ten vroegste plaatst na ontvangst van de volledige betaling.
Na ontvangst van de volledige betaling, worden de bestelde producten geleverd binnen de termijn zoals aangegeven bij de bestelling. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief.
De producten worden geleverd op het door de klant tijdens de bestelling aangegeven adres. Foutief doorgegeven adressen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Tenzij anders vermeld, worden leveringen uitgevoerd door Bpost.
IMMERFIX is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar logistieke partner.


5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.


6. HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant, de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant moet de goederen onmiddellijk terugzenden of overhandigen na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De termijn van 14 kalenderdagen neemt een aanvang:

 • hetzij de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het product heeft ontvangen;
 • hetzij, in geval van meerdere producten of producten samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het laatste product, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • hetzij, in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, de dag nadat de klant of een vooraf door de klant aangewezen derde die niet de  vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.

De klant is niet gerechtigd een beroep te doen op zijn herroepingsrecht in navolgende gevallen:

 • cadeauvouchers;
 • goederen die specifiek op maat van de klant zijn gemaakt, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
 • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
 • de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, wordt het recht behouden om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.


7. GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


8. RETOURBELEID

Alvorens artikelen te retourneren, neemt u contact op met IMMERFIX.

U kunt artikelen binnen 14 dagen na levering terugsturen. Het product moet in nieuwe staat verkeren. Indien het product beschadigd of gebruikt is, zal er geen terugbetaling volgen. Controleer dat u uw contactgegevens bij de retour heeft gevoegd en vermeld indien mogelijk een trackingnummer en een korte beschrijving van uw probleem.

IMMERFIX raadt aan om een ontvangstbewijs en verpakkings-ID voor de retour van de pakjesdienst te verlangen, omdat het de opvolging van de retourzending indien nodig vergemakkelijkt. Immerfix zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen. Indien u per factuur betaalde, hebben we een bankrekeningnummer nodig waarop we het geld kunnen terugstorten. Dit kunt u het gemakkelijkst via e-mail aan ons communiceren.


8.1 NIET RETOURNEERBARE GOEDEREN

Verschillende types goederen zijn van terugzending uitgesloten:

 • cadeauvouchers
 • goederen die specifiek op maat van de klant zijn gemaakt, vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd
 • de verzegelde goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne
 • de geleverde goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten


8.2 VERZENDING

Om uw producten terug te kunnen zenden, heeft u een ontvangst- of aankoopbewijs nodig.  U moet uw product sturen naar: IMMERFIX, Mechelbaan 239, 3130 Begijnendijk, België

U bent verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen verzendingskosten voor de retour van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaald, de kosten van de retourzending worden van uw terugbetaling afgetrokken. Afhankelijk van uw woonplaats kan de bezorgingstijd van uw uitgewisseld product variëren.

Indien u een artikel van hoge waarde terugzendt, moet u overwegen een traceerbare leveringsdienst te gebruiken of een transportverzekering te kopen. Wij garanderen niet dat we uw geretourneerd artikel zullen ontvangen.

 

9. TERUGBETALINGSBELEID

Ons aanbod blijft 14 dagen geldig. Indien er 14 dagen verstreken zijn sinds uw aankoop kunnen wij u jammer genoeg geen terugbetaling of ruil aanbieden. Om voor een retour in aanmerking te komen, moet een artikel ongebruikt zijn en zich in de staat bevinden waarin u het ontving. Het moet ook in de originele verpakking zitten.


9.1 TERUGBETALING

Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u van de ontvangst van uw artikel op de hoogte te brengen. We informeren u ook over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Indien goedgekeurd, zal de terugbetaling worden verwerkt, en zal er automatisch een bedrag op uw creditcard of oorspronkelijk betaalmiddel worden gecrediteerd, binnen een bepaald aantal dagen.


9.2 LAATTIJDIGE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN

Indien u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve eerst uw bankrekening opnieuw na te kijken. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschapij. Het kan een tijdje duren vooraleer uw terugbetaling officieel is geboekt. Wanneer u dit alles heeft gedaan en u nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via webwinkel@immerfix.be.


9.3 AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

Alleen normaal geprijsde artikelen komen voor terugbetaling in aanmerking. Afgeprijsde artikelen kunnen we jammer genoeg niet terugbetalen.


9.4 RUILEN

We ruilen alleen artikelen indien ze defect of beschadigd zijn. Indien u het artikel door eenzelfde product wilt vervangen, stuur ons dan een e-mail op webwinkel@immerfix.be en stuur uw artikel naar: IMMERFIX, Mechelbaan 239, 3130 Begijnendijk, België


10. AANSPRAKELIJKHEID

IMMERFIX is niet aansprakelijk voor typefouten die de klant zelf heeft doorgestuurd.
IMMERFIX is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout.
De eventuele aansprakelijkheid van IMMERFIX is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van het product.
IMMERFIX is in geen geval aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade van welke aard ook, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of schade/ vorderingen aan derden. 
IMMERFIX is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.


11. INTELECTUELE EIGENDOM

De website, logo’s, foto’s, beelden, teksten, werken en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij IMMERFIX, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen.
De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, gebruik voor commerciële doeleinden op welke wijze dan ook, het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van IMMERFIX, haar leveranciers of andere rechthebbenden.


12. OVERMACHT

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn, worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen of apparatuur ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, epidemie, overstroming, natuurramp, elektrische, informatica-, internet of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.


13. WIJZIGINGEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Bekijk ze dus regelmatig.

Wijzigingen en verduidelijkingen worden met onmiddellijke ingang van kracht na het publiceren op de website.

Indien we materiële wijzigingen aan dit beleid doorvoeren, zullen we u hier op de hoogte brengen dat het bijgewerkt is, zodat u op de hoogte bent van welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en onder welke voorwaarden we ze, in voorkomende gevallen, gebruiken en/of openbaar maken.

Indien onze winkel wordt gekocht door een andere onderneming of ermee wordt samengevoegd, dan kunnen uw gegevens aan de nieuwe eigenaren worden overgedragen zodat we aan u producten kunnen blijven verkopen.


14. TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.